Wedstrijdreglement

Artikel 1 – wat?

De wedstrijd ‘Jong Voka Gen Z Award 2019’ (hierna genoemd ‘Gen Z Award’) is een initiatief van Jong VOKA Limburg (hierna genoemd ‘Jong VOKA’). De wedstrijd wordt georganiseerd door Jong VOKA Limburg, deel uitmakend van VOKA Kamer van Koophandel Limburg met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 51, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0407.589.842.

Artikel 2 – voorwaarden voor de deelnemer

Deelname aan de Gen Z Award is enkel toegelaten voor personen die voor het volledige academiejaar 2018-2019 student zijn aan de Hogeschool PXL of de Universiteit Hasselt. Doctoraatstudenten mogen niet deelnemen.

Je mag zowel individueel als in groep deelnemen aan de GenZ Award. Indien je in groep deelneemt en wint, wordt het prijzengeld verdeeld onder het aantal groepsleden en worden deze groepsleden ook allemaal medeaandeelhouder van de vennootschap.

De studenten dienen in persoonlijke naam deel te nemen en mogen niet worden ondersteund door een bestaande onderneming.

Het lidmaatschap van Jong VOKA Limburg is geen vereiste om mee te doen aan de GenZ Award.

De deelnemer is bereid om een ambassadeursrol op te nemen en te getuigen op enkele netwerkevents van Jong VOKA.

Artikel 3 – wedstrijd

De wedstrijd bestaat er uit dat deelnemers een zakelijk idee uitwerken in een businessplan en de finalisten dit vervolgens presenteren aan een jury.

Traject:

STAP 1 – Kandidatuurstelling via het webformulier vanaf 3/10/2018

STAP 2 – Opstellen businessplan – ontvangen uiterlijk op 17/02/2019 om middernacht

STAP 3 – screening / eerste selectieronde – selectie van vier finalisten (18 – 28/02/2019)  die een geldig dossier hebben ingediend tussen 3/10/2018 en 17/02/2019.

STAP 4 – bekendmaking van de vier finalisten + begeleiding gedurende maand maart 2019

STAP 5 – tweede selectieronde – event – finale – 4 april 2019 en bekendmaking winnaar

Dossier

De onderneming dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. De voorgenomen activiteit moet ethisch verantwoord zijn;
 2. Het moet gaan om een potentieel winstgevende en groeiende onderneming;
 3. Het bedrijf is innovatief op het vlak van product, dienst en/of proces
 4. Het bedrijf betekent een meerwaarde voor de Belgische economie en creëert tewerkstelling in België

Het dossier van de deelnemer dient te bevatten:

 1. Businessplan
  1. Beschrijving van het project
  2. Cijfers en projecties
 2. SWOT analyse
 3. Creatieve – bij voorkeur visuele – voorstelling van de onderneming met toekenning van het recht aan Jong VOKA om de beelden tijdens het event en erna (voor 2 jaar) te gebruiken voor marketing doeleinden

Artikel 4 – winnaar

De jury zal de winnaar kiezen uit vier finalisten op basis van de volgende criteria:

 1. Idee/concept
 2. Graad van economische haalbaarheid
 3. Financieel plan
 4. Communicatie en wijze van voorstellen – creativiteit

De GenZ Award zal worden uitgereikt één van de vier finalisten die het beste dossier heeft ingediend.

Artikel 5 – hoe deelnemen?

De aanvraag tot deelname aan de GenZ Award gebeurt door online kandidaatstelling via de website. Iedere deelnemer dient het online deelnameformulier in te vullen. De deelnemer is pas definitief ingeschreven als hij/zij van de organisator een e-mail heeft ontvangen, waarin de inschrijving wordt bevestigd.

Het deelnameformulier moet uiterlijk op 17/02/2019 om middernacht worden ingediend via het onlineformulier. De deelnemer garandeert dat de geleverde informatie volledig en correct is.

Artikel 6 – onze jury

De jury is onafhankelijk samengesteld en wordt aangeduid door Jong VOKA. Deze jury heeft het recht de correctheid van de verstrekte gegevens te controleren of te laten controleren. De jury kan aanvullende informatie vragen of laten vragen aan de deelnemer. Tegen de beslissing van de jury is geen beroep mogelijk. Er is tevens geen verantwoording verschuldigd voor de uiteindelijke beslissing.

De jury wordt samengesteld uit twee leden van de raad van bestuur van Jong VOKA Limburg, twee leden uit het bestuur van VOKA Limburg en één vertegenwoordiger van de key partners van het event.

Artikel 7 – overdracht rechten

Wie deelneemt, treedt met Jong VOKA in een overeenkomst en geeft daarbij zijn instemming om het dossier van de deelnemer en de meegedeelde persoonsgegevens te gebruiken in het kader van de voorbereiding en de organisatie van het event, het event zelf, en nadien (voor marketingcampagnes van events in volgende jaren).

De samenwerking tussen Jong VOKA en de deelnemers betreft enerzijds een ondersteuning zijdens Jong VOKA aan ondernemende studenten en het vergroten van de visibiliteit van Jong VOKA bij bijna afgestudeerde studenten. De deelnemer is zich er van bewust en stemt er mee in dat hij door aan de wedstrijd deel te nemen bepaalde informatie en persoonsgegevens publiek zal maken, aangezien er – door de aard van het event – publiciteit zal moeten worden gevoerd, teneinde de doelstellingen van Jong VOKA, haar sponsors en partners  in het algemeen na te streven en anderzijds om een succes te maken van het event zelf.

De deelnemer stemt er mee in dat Jong VOKA, haar sponsors en partners al het fotomateriaal, video- en audio-opnames dat door de deelnemer in het kader van de wedstrijd zal worden overgemaakt aan Jong VOKA, zullen mogen aanwenden voor publicitaire doeleinden. Jong VOKA, haar partners en sponsors mogen dit materiaal en opnames gebruiken in alle communicatie die verband houdt met de wedstrijd ‘GenZ Award’, ongeacht de vorm, alsook in hun andere publicitaire media. Jong VOKA, haar partners en sponsors behouden deze rechten ook na afloop van de ‘GenZ Award – editie’ voor een periode van twee jaar.

Artikel 8 – Vennootschapsvorm

De winnaar(s) van de Jong Voka GenZ Award zullen na de bekendmaking een entiteit moeten opstarten of een éénmanszaak inrichten. Het prijzengeld zal uitsluitend worden overgemaakt naar vermelde entiteit of éénmanszaak, nadat de entiteit werd opgericht, respectievelijk een ondernemingsnummer werd toegekend door de Kruispuntbank der ondernemingen. Jong Voka kan de winnaar(s), indien gewenst, begeleiden in de keuze van de vennootschapsvorm, indien zij hiervoor zouden opteren. De keuze van de rechtsvorm is vrij, met uitzondering van een vereniging zonder winstoogmerk (deze vorm mag niet worden gekozen).

Artikel 9 – waarom?

De GenZ Award is een wedstrijd georganiseerd door Jong VOKA met de bedoeling om het ondernemerschap bij studenten te ondersteunen. De winnaar mag gedurende 1 jaar de titel van ‘GenZ entrepreneur of the year 2019’ dragen. De winnaar mag deze titel gebruiken in zijn/haar communicatie en publiciteit (ook na de editie ‘GenZ Award’), voor zover de vermelding van het jaartal ‘2019’ duidelijk en prominent vermeld is en de vermelding in een ethische omgeving of context wordt gebruikt. De winnaar mag het gebruik van deze titel op geen enkele manier geheel of gedeeltelijk overdragen aan derden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke voorafgaande goedkeuring van Jong VOKA.

Artikel 10 – intrekking en bevoegde rechter

Jong VOKA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de titel ‘GenZ entrepreneur of the year 2019’ in te trekken, indien zou blijken dat de verklaringen die de genomineerde of de winnaar heeft afgelegd in het deelnameformulier, de begeleidende documenten, of tijdens de jurering, niet correct zouden zijn, of indien er sprake is van plagiaat, zonder dat de drager van de titel enig recht op vergoeding zou kunnen eisen. In geval van intrekking, dient de winnaar eveneens het ontvangen prijzengeld terug te betalen.

In geval van geschil zijn uitsluitende de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op dit wedstrijdreglement, de wedstrijd zelf en op eventuele geschillen die daaruit zouden voortvloeien.

Artikel 11 – meer weten?

Voor info en vragen kan je terecht bij Jong VOKA via het volgende e-mailadres:  laurens.kuijpers@voka.be.

sound off
Ga naar de website

#Partners & Sponsors